Onderzoek: Groeiende behoefte aan meer informatie over risico’s

Samen met ZB Planbureau heeft Veiligheidsregio Zeeland in februari een vragenlijst gestuurd naar het ZB panel met als doel om inzicht te krijgen hoe de Zeeuwse bevolking kijkt naar de risico’s die er zijn in Zeeland. Er is gevraagd in welke mate inwoners zich bewust zijn van gevaren, of ze goed geïnformeerd zijn en of ze goed voorbereid zijn. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de Zeeuwen over risico’s zoals brand goed geïnformeerd zijn, maar zich graag ook beter willen informeren over andere gevaren en risico’s in Zeeland. Het gaat daarbij niet alleen om de gevaren waar men zich het meest zorgen over maakt (zoals cybercriminaliteit en extreem weer), maar ook om gevaren waar men zich minder zorgen over maakt, zoals het vrijkomen van gevaarlijke stoffen en nucleaire incidenten. Met de resultaten van het onderzoek wil Veiligheidsregio Zeeland de communicatie via Zeeland Veilig verder verbeteren.

Zo’n 1.100 Zeeuwen uit het ZB Panel hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hiermee verkrijgt Veiligheidsregio Zeeland inzicht in de risico-inschatting van inwoners op gevaar, op welk gebied en via welke kanalen inwoners informatie over eventuele gevaren willen ontvangen, en hoe inwoners naar  de zelf- en samenredzaamheid kijken

Driekwart wil meer informatie
Bijna de helft van de panelleden maakte al eens een groot incident mee. Zo’n 75% denkt dat Zeeland in de komende 10 jaar te maken krijgt met een groot incident. Als meest realistisch wordt genoemd: extreem weer, ongevallen in het verkeer en langdurige uitval van nutsvoorzieningen. Een kleine meerderheid geeft aan weinig of niets te weten van de risico’s en gevaren in de regio. Bijna driekwart van de Zeeuwse panelleden wil zich graag beter informeren over gevaren en risico’s in Zeeland. Iets meer dan de helft van de panelleden is (een beetje) bekend met Zeeland Veilig. Een klein deel heeft voorbereidende maatregelen getroffen voor het optreden van een incident. Wel hebben 3 op de 10 respondenten uitgezocht waar ze informatie kunnen vinden op het moment dat een incident zich voordoet. De gevaren waarop panelleden zich het meest voorbereid voelen zijn brand, cybercriminaliteit en langdurige uitval van nutsvoorzieningen. De meesten geven aan zich niet voorbereid te voelen op terrorisme (91%), natuurbrand (87%), overstroming uit zee (85%) en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (81%).

Het hele rapport is te lezen op https://publicaties.dezb.nl/het-burgerperspectief-op-gevaren-zeeland

Zeeland Veilig
Via Zeeland Veilig werkt Veiligheidsregio Zeeland samen met gemeenten en andere partners aan de weerbaarheid van de Zeeuwse bevolking. Door informatie te geven over risico’s en incidenten, adviezen te geven wat je kan doen als er iets mis gaat en antwoord te geven op vragen en zorgen die er leven over veiligheid, wil de veiligheidsregio dat inwoners kunnen bijdragen aan veiligheid in hun omgeving. De website www.zeelandveilig.nl heeft een centrale plek in de informatie. 

*ZB Panel
Het ZB Panel is onderdeel van het ZB Planbureau en wordt ingezet om thema’s in Zeeland te belichten. Het panel telt ongeveer 2100 leden, allen inwoners van Zeeland. De panelleden werden via e-mail uitgenodigd om de korte vragenlijst online in te vullen. Het veldwerk van dit onderzoek liep van 8 tot en met 26 februari 2021. Om te corrigeren voor over- of ondervertegenwoordiging zijn de antwoorden van de panelleden gewogen naar leeftijd, geslacht, woonplaats en opleidingsniveau (hoog, middelbaar, laag). Voor dit onderzoek zijn in totaal 2 173 panelleden aangeschreven. Zo’n 1.100 Zeeuwen uit het ZB Planbureau Panel hebben deelgenomen aan het onderzoek.