Privacy en cookies

Privacyverklaring & disclaimer

Scope
Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites www.veiligheidsregiozeeland.nl, www.zeelandveilig.nl, www.ghorzeeland.nl en www.zeelandveilig.nl.

 • Deze privacyverklaring geldt niet voor onze sociale mediakanalen (of die van onze organisatieonderdelen zoals brandweerposten), niet voor nieuwbrieven die door medewerkers van VRZ worden verstuurd, of voor e-mails gericht aan afdelingen of medewerkers van VRZ.

 • Deze privacyverklaring geldt niet voor Viadesk.

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) vindt het waarborgen van uw privacy belangrijk en neemt de geldende privacywetgeving in acht (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens die u verstrekt door het gebruikmaken van de websites www.veiligheidsregiozeeland.nl, www.zeelandveilig.nl, www.ghorzeeland.nl en www.zeelandveilig.nl en de daarop vermelde contact- en sollicitatieformulieren. Deze privacyverklaring geeft u inzicht in:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen

 • voor welke doeleinden wij deze gegevens verzamelen

 • hoe lang wij gegevens bewaren

 • welke privacyrechten u heeft.

Deze privacyverklaring bevat de volgende onderdelen:

 1. Verantwoordelijke

 2. Welke gegevens verwerkt VRZ?

 3. Voor welke doeleinden verwerkt VRZ deze gegevens?

 4. Hoe lang bewaart VRZ uw persoonsgegevens?

 5. Hoe beveiligt VRZ uw gegevens?

 6. Delen van persoonsgegevens met derden

 7. Cookies op de websites

 8. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 9. Zeeland Veilig App

 10. Disclaimer

1 Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:

Veiligheidsregio Zeeland
Segeerssingel 10
Postbus 8016
4330 EA Middelburg
KvK nummer:
telefoonnummer: 0118-421100

Voor uw vragen inzake privacy kunt u terecht bij de functionaris gegevensbescherming van VRZ,
e-mailadres: privacy@vrzeeland.nl

2. Welke gegevens verwerkt VRZ?
VRZ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze websites en en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt via de op de websites geplaatste contactformulieren. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Eventueel voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • IP-adres

 • Internetbrowser en apparaat type

Indien u het sollicitatieformulier invult, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Motivatie en verwachtingen

 • Opleidingen en werkervaring

3. Voor welke doeleinden verwerkt VRZ deze gegevens?

VRZ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doel:

 • In geval van bezoek aan de website: Zie onderdeel 7, cookies.

 • In geval van inzenden contactformulier: VRZ gebruikt uw naam e-mailadres (en eventueel andere door u verstrekte persoonsgegevens zoals een telefoonnummer) om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en hierover eventueel contact met u op te kunnen nemen.

 • In geval van sollicitatieformulier vrijwilligers: VRZ gebruikt uw gegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en hierover eventueel contact met u op te kunnen nemen. Uw sollicitatieformulier wordt doorgezet naar de ploegleider die uw sollicitatie in behandeling neemt.

4. Hoe lang bewaart VRZ uw persoonsgegevens?

 • Bezoek websites: gegevens van de bezoeker aan onze website (uw IP-adres) blijven 72 uur op de server staan.

 • Contactformulieren: VRZ bewaart en verwerkt persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening (algemeen contact in het kader van uw vraag), of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren voor verschillende gegevenssoorten in de context van verschillende producten of services, kunnen de feitelijke bewaarperiodes aanzienlijk variëren. (interne afspraak binnen de organisatie zou bijvoorbeeld kunnen zijn: binnen 1 week na afhandeling binnengekomen vraag de mail verwijderen uit de mailbox).

 • Sollicitatieformulieren: Deze worden vier weken na ontvangst vernietigd.

5. Hoe beveiligt VRZ uw persoonsgegevens?
Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft VRZ technische en organisatorische maatregelen getroffen. VRZ maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die je op onze online formulieren invult worden versleuteld verzonden . Uw gegevens worden in beveiligde systemen opgeslagen.

VRZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
VRZ kan uw persoonsgegevens delen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, ter ondersteuning van onze dienstverlening en werkzaamheden en/ of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. ‘Derden’ zijn leveranciers van tools ten behoeve van efficiënte communicatie en bedrijfsvoering. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit VRZ indien nodig een verwerkersovereenkomst af. VRZ toetst of de organisatie afdoende privacy-garanties biedt. Informatie over het delen van uw persoonsgegevens met derden kunt u opvragen bij onze contactpersoon privacy: privacy@vrzeeland.nl

7. Cookies op de websites

VRZ gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op de websites www.veiligheidsregiozeeland.nl, www.zeelandveilig.nl, www.ghorzeeland.nl en www.zeelandveilig.nl.

Cookies

Via een balk bovenin de pagina's van deze site wordt u gevraagd om cookies toe te staan of te weigeren.

Een cookie is een klein bestandje, dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Balk niet zichtbaar?

Als de balk niet verschijnt, dan heeft u eerder al antwoord gegeven op de vraag. U kunt dan alsnog onderaan de pagina uw voorkeur wijzigen.

Toestaan of weigeren?

Als u cookies weigert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van deze website gebruik maken. Gevolgen van het weigeren van cookies zijn:

 • (Flash) filmpjes zullen niet werken.

 • Toepassingen voor social media (zoals het delen van pagina's via Facebook, X, het bekijken van YouTube-filmpjes et cetera) werken niet meer op deze site.

 • Content afkomstig van andere sites wordt niet automatisch getoond.

Als u cookies accepteert, kunt altijd later via de instellingen van uw browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, et cetera) geplaatste cookies verwijderen of het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop dit gebeurt verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Gebruikte cookies

Hieronder volgt een overzicht van de cookies die binnen deze site in gebruik zijn.

Statistische cookies

Met uw toestemming plaatst Google cookies op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt. Deze gegevens raadplegen wij om informatie te verzamelen over bezoekpatronen. De statistische gegevens worden bijgehouden met behulp van het programma Google Analytics. De informatie die Google Analytics verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet geregistreerd. Voor meer informatie:
https://www.google.com/policies/privacy/

Social media cookies

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te delen via sociale netwerken als Facebook en X. Deze buttons maken gebruik van stukjes code die van Facebook respectievelijk X afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaringen van Facebook en X om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Content afkomstig van andere sites

Wanneer content afkomstig is van andere sites, kunnen wij niet uitsluiten dat deze content cookies plaatst. Als u cookies weigert, wordt content afkomstig van andere sites niet getoond.

Flash-applicaties

Via Flash-filmpjes en Flash-animaties worden cookies op uw computer geplaatst. Als u cookies weigert, zullen deze applicaties niet meer werken
 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, heeft u het recht:

 • uw persoonsgegevens in te zien;

 • uw persoonsgegevens te wijzigen;

 • uw persoonsgegevens te verwijderen;

 • uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;

 • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;

 • om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens;

 • om een beroep te doen op het recht op dataportabiliteit.

U kunt een e-mail sturen naar onze contactpersoon privacy (privacy@vrzeeland.nl) met de volgende aanleiding:

 • een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens

 • een verzoek tot intrekking van uw toestemming of

 • een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens

Om er zeker van te zijn dat u daadwerkelijk de persoon bent die een bovengenoemd verzoek doet, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

VRZ reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. VRZ zal uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij ze op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dit het geval is zal VRZ u hierover informeren.

VRZ wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 

9. Zeeland Veilig App

De Zeeland Veilig App verzamelt data (locatiegegevens) wanneer dit door de gebruiker wordt toegestaan. De locatiegegevens worden alleen gebruikt om de houder van de telefoon zo nodig via een pushmelding te waarschuwen voor (dreigend) gevaar in de naaste omgeving.

10. Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die VRZ aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij dat zo snel mogelijk corrigeren.

Wij zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Voor algemene vragen en verzoeken met betrekking tot uw privacy en ons beleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@vrzeeland.nl.