Coördinatieteam Zorg

Coördinatieteam Zorg

Het doel van het Coördinatieteam Zorg Zeeland (CTZ) is om de regionale zorg (‘care’) voor kwetsbare cliënten meer te stroomlijnen. Het CTZ is een samenwerkingsstructuur met zorginhoudelijke verantwoordelijkheid, waarbij het CTZ aanspreekbaar is voor de Directeur Publieke Gezondheid (DPG), het zorgkantoor, de zorgverzekeraars, Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), zorgaanbieders en andere partijen in de regio. Het CTZ maakt onderdeel uit van de totale crisisbestrijding met betrekking tot het coronavirus en vloeit voort uit de coördinerende rol die de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) heeft in Zeeland bij de bestrijding van een crisis.

De oprichting van het CTZ is een vervolg van de aanwijzingsbrief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de DPG. Om de opdracht en zorg in Zeeland overeind te houden, werken we samen met alle zorginstellingen in Zeeland om zodoende inzichtelijk te maken wat de knelpunten binnen de zorg zijn.

Opdracht CTZ

Het CTZ heeft als opdracht om extra zorgcapaciteit te coördineren voor bestaande en opgeschaalde zorgstructuren.

Deze opdracht bestaat uit twee hoofddoelen:

  • De druk op de zorg verlichten, de veiligheid van zorgmedewerkers, en medebewoners waarborgen en efficiënt omgaan met de schaarste aan zorgpersoneel, artsen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • De druk op onder andere de ziekenhuiscapaciteit verlichten. Deze aanpak is gericht op het domein overstijgend organiseren van beddencapaciteit om kwetsbare cliënten uit de thuissituatie, (kleinschalige) instellingen of het ziekenhuis een alternatief te bieden. Voor zover deze capaciteit niet kan worden gerealiseerd door instellingen, worden tijdelijke zorglocaties gerealiseerd. Cohortverpleging wordt op die manier per locatie ingericht voor specifieke doelgroepen.

Bovenstaande doelstelling willen we met het CTZ bereiken door de volgende taken op te pakken en uit te werken:

  • Het coördineren en het faciliteren van de Care sector;
  • Het ondersteunen van partijen bij de toeleiding naar de juiste zorg op de juiste plek;
  • Het hebben van een actueel beeld van de totale en beschikbare capaciteit (buiten het ziekenhuis, per cohort-doelgroep in de regio);
  • Het organiseren van de routing naar landelijke informatiestromen.

Het organiseren van vervoer van cliënten valt buiten onze opdracht, net als het nemen van besluiten over de invulling van de cohortlocaties of uitwisseling van zorgmiddelen (bedden, etc.) en zorgpersoneel. De laatste updates betreffende protocollen, beleid en instructies rondom COVID-19 zijnvbeschikbaar op www.abrzorgnetwerkzwn.nl

Werkwijze

Uitvraagprotocol
Om een compleet en actueel beeld te krijgen van de zorgcapaciteit in Zeeland, sturen we zorginstellingen periodiek om 07:00 uur ‘s ochtends een uitvraag per mail. Het verzoek aan de zorginstellingen is om deze uitvraag diezelfde dag in te vullen voor 11:00 uur. 

Met deze uitvraag wordt per zorgcategorie geïnventariseerd wat het aanbod en de vraag is die elke zorginstelling heeft of verwacht. Deze gegevens zijn vervolgens inzichtelijk voor de bestuurders van de verschillende zorginstellingen door middel van een dashboard.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar per mail: coordinatieteam-zorg@vrzeeland.nl.

Daarnaast zijn wij op werkdagen ook telefonisch bereikbaar van 09:00-17:00.
Telefoonnummer: 085 485 7112. In het weekend en op feestdagen zijn wij niet bereikbaar.
 

Indien u vragen heeft over het plaatsen van cliënten, dan bij voorkeur via telefonisch contact. Kijk voor veel gestelde vragen op www.zeelandveilig.nl/coronavirus

FAQ: Uitvraagprotocol

Ja. In de vragenlijst staan de ingevulde data van de week er voor al ingevuld. Bij geen wijzigingen hoeft u alleen de data te bevestigen. U wordt wel verzocht deze data te bevestigen. Zo kunnen wij zien dat de data up-to-date zijn.

In de vragenlijst staan de ingevulde data van de week er voor al ingevuld. U hoeft alleen hetgeen in te vullen wat veranderd is.

Deze moet voor alle locaties samen worden ingevuld

Hier voor kunt u een verzoek sturen naar ctz@vrzeeland.nl

Ja. Door het invullen van de uitvraagtool hebben wij een overzicht van de voorraden en de tekorten. De uitvraagtool staat helemaal los van het bestelportaal.

Dit kunt u niet zelf doen, maar u kunt een e-mail sturen aan coordinatieteam-zorg@vrzeeland.nl.

 

 

Nee. Als de link verlopen is, kan de vragenlijst niet meer ingevuld worden. De eerstvolgende mogelijkheid om de lijst in te vullen is een week later. U hoeft deze gegevens niet per e-mail aan het CTZ te zenden; ook wij kunnen deze data niet verwerken. Mocht u een probleem hebben of een probleem op korte termijn verwachten op het gebied van PBM’s of beddencapaciteit, dan mag u ons uiteraard altijd bellen of e-mailen.

U hoeft deze gegevens niet per e-mail aan het CTZ te zenden; wij kunnen deze data niet verwerken. Mocht u een probleem hebben of een probleem op korte termijn verwachten op het gebied van PBM’s of beddencapaciteit, dan mag u ons uiteraard altijd bellen of e-mailen.

FAQ: Algemeen

Hiervoor kunt u de richtlijnen van het RIVM volgen.

Per 20 april kunnen zorgprofessionals in Nederland die werkzaam zijn in een verpleeg- of verzorgingshuis, de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, een huisartsenpraktijk of huisartsenpost, een verloskundigenpraktijk of bij de GGD PBM’s aanvragen via het online portaal van Mediq: Mijn MedBIS
Voor meer informatie verwijzen wij naar de webpagina over PBM’s van Mediq: https://www.mediq.nl/lch
Voor noodgevallen zijn wij op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar via het e-mailadres ghor.rrc@vrzeeland.nl of telefonisch via 085 485 7112.

Buiten deze tijden kunt u voor noodgevallen contact opnemen met de dienstdoende Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg 0118 421292.

Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de GGD Zeeland: www.ggdzeeland.nl

De Directeur Publieke Gezondheid heeft na overleg met deskundigen besloten dat COVID-19 patiënten centraal geplaatst worden op een cohort-afdeling. Hierdoor krijgt de patiënt de beste kwaliteit van zorg.  
Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. 

Zorgpersoneel van kleine organisaties mag daar SVRZ en ZorgSaam voor benaderen.