Coördinatieteam Zorg

Coördinatieteam Zorg

Het doel van het Coördinatieteam Zorg Zeeland (CTZ) is om de regionale zorg (‘care’) voor kwetsbare cliënten meer te stroomlijnen. Het CTZ is een samenwerkingsstructuur met zorginhoudelijke verantwoordelijkheid, waarbij het CTZ aanspreekbaar is voor de Directeur Publieke Gezondheid (DPG), het zorgkantoor, de zorgverzekeraars, Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), zorgaanbieders en andere partijen in de regio. Het CTZ maakt onderdeel uit van de totale crisisbestrijding met betrekking tot het coronavirus en vloeit voort uit de coördinerende rol die de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) heeft in Zeeland bij de bestrijding van een crisis.

De oprichting van het CTZ is een vervolg van de aanwijzingsbrief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de DPG. Om de opdracht en zorg in Zeeland overeind te houden, werken we samen met alle zorginstellingen in Zeeland om zodoende inzichtelijk te maken wat de knelpunten binnen de zorg zijn.

Opdracht CTZ

Het CTZ heeft als opdracht om extra zorgcapaciteit te coördineren voor bestaande en opgeschaalde zorgstructuren.

Deze opdracht bestaat uit twee hoofddoelen:

  • De druk op de zorg verlichten, de veiligheid van zorgmedewerkers, en medebewoners waarborgen en efficiënt omgaan met de schaarste aan zorgpersoneel, artsen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • De druk op onder andere de ziekenhuiscapaciteit verlichten. Deze aanpak is gericht op het domein overstijgend organiseren van beddencapaciteit om kwetsbare cliënten uit de thuissituatie, (kleinschalige) instellingen of het ziekenhuis een alternatief te bieden. Voor zover deze capaciteit niet kan worden gerealiseerd door instellingen, worden tijdelijke zorglocaties gerealiseerd. Cohortverpleging wordt op die manier per locatie ingericht voor specifieke doelgroepen.

Bovenstaande doelstelling willen we met het CTZ bereiken door de volgende taken op te pakken en uit te werken:

  • Het coördineren en het faciliteren van de Care sector;
  • Het ondersteunen van partijen bij de toeleiding naar de juiste zorg op de juiste plek;
  • Het hebben van een actueel beeld van de totale en beschikbare capaciteit (buiten het ziekenhuis, per cohort-doelgroep in de regio);
  • Het organiseren van de routing naar landelijke informatiestromen.

Het organiseren van vervoer van cliënten valt buiten onze opdracht, net als het nemen van besluiten over de invulling van de cohortlocaties of uitwisseling van zorgmiddelen (bedden, etc.) en zorgpersoneel. De laatste updates betreffende protocollen, beleid en instructies rondom COVID-19 zijnvbeschikbaar op www.abrzorgnetwerkzwn.nl

Werkwijze

Uitvraagprotocol

Om een compleet en actueel beeld te krijgen van de zorgcapaciteit in Zeeland, sturen we zorginstellingen periodiek een uitvraag per mail.

Met deze uitvraag wordt per zorgcategorie een kwalitatieve duiding van de situatie voor de komende dagen gevraagd. Deze gegevens vormen een totaalbeeld op basis waarvan tijdige oordeelsvorming en eventuele besluitvorming tot regionale (centrale) operationele coördinatie genomen kan volgen.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar per mail: coordinatieteam-zorg@vrzeeland.nl.

Daarnaast zijn wij op werkdagen ook telefonisch bereikbaar van 09:00-17:00.
Telefoonnummer: 085 485 7112. 
In het weekend en op feestdagen zijn wij niet bereikbaar.

Indien u vragen heeft over het plaatsen van cliënten, dan bij voorkeur via telefonisch contact.

Antwoorden op veel gestelde vragen kunt u hier onder vinden.
Voor meer veel gestelde vragen over corona kunt u ook kijken op www.zeelandveilig.nl/coronavirus

Veelgestelde vragen

FAQ: Wekelijkse uitvraagtool signaleringsoverzicht

Ja.

Nee. Alle data moeten opnieuw ingevuld worden.

Hiervoor kunt u een verzoek sturen naar ctz@vrzeeland.nl

Dit kan niet meer aangepast worden, maar u kunt een e-mail sturen aan ghor.rcc@vrzeeland.nl met de juiste gegevens.

Nee. Als de link verlopen is, kan de vragenlijst niet meer ingevuld worden.

 

 

Onze voorkeur gaat er sterk naar uit dat de gegevens in de vragenlijst ingevuld worden. Als het echt niet anders kan, omdat de link niet meer geldig is, kunt u bij uitzondering een e-mail sturen aan ghor.rcc@vrzeeland.nl.

FAQ: Wekelijkse uitvraagtool Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM)

De vragenlijst blijft u ontvangen, maar u hoeft deze (voorlopig) niet meer in te vullen.

FAQ: Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM)

De vragenlijst blijft u ontvangen, maar u hoeft deze (voorlopig) niet meer in te vullen.

Hiervoor kunt u de richtlijnen van het RIVM volgen.

Per 20 april kunnen zorgprofessionals in Nederland die werkzaam zijn in een verpleeg- of verzorgingshuis, de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, een huisartsenpraktijk of huisartsenpost, een verloskundigenpraktijk of bij de GGD PBM’s aanvragen via het online portaal van Mediq: Mijn MedBIS
Voor meer informatie verwijzen wij naar de webpagina over PBM’s van Mediq: https://www.mediq.nl/lch
Voor noodgevallen zijn wij op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar via het e-mailadres ghor.rrc@vrzeeland.nl of telefonisch via 085 485 7112.

Buiten deze tijden kunt u voor noodgevallen contact opnemen met de dienstdoende Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg 0118 421292.

FAQ: Testen medewerkers zorg

Voor informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de GGD Zeeland: www.ggdzeeland.nl 

FAQ: Psychische hulp zorgpersoneel

Zorgpersoneel van kleine organisaties mag daar SVRZ en ZorgSaam voor benaderen.