Wob-verzoeken niet gehonoreerd

Het rapport van de Commissie Demmers en het rapport van E&Y Accountants worden niet openbaar gemaakt. Dit laat het dagelijks bestuur (DB) van VRZ deze week per brief weten aan vier partijen die een verzoek om informatie hadden ingediend in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De rapporten zijn opgesteld in opdracht van het bestuur naar aanleiding van signalen vanuit de organisatie over het functioneren van de algemeen directeur van VRZ. Als reden voor de afwijzing stelt het DB dat de documenten nadrukkelijk waren bestemd voor intern beraad. Een tweede weigeringsgrond is de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de algemeen directeur.

Vier partijen verzochten in de zomer van 2016, na publicatie in de Zeeuwse media hierover, via de Wob om openbaarmaking van de rapporten. Dat het bestuursbesluit hierover enige tijd heeft geduurd, heeft te maken met het formele traject rond de afwikkeling van een Wob-verzoek. In dit kader is ook hoor en wederhoor toegepast.

De motivering van het VRZ-bestuur voor haar besluit is tweeledig.

Het rapport van Commissie Demmers dient te worden gekwalificeerd als ‘een document bestemd voor intern beraad’ als bedoeld in artikel 11 van de Wob. Ook stukken die afkomstig zijn van externe personen of organen die niet tot de kring van de overheid behoren, kunnen worden beschouwd als stukken die zijn bestemd voor intern beraad, zoals stukken afkomstig van advocaten of accountants. Artikel 11 schrijft voor dat, indien er een verzoek wordt gedaan om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, er géén informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Het bestuur is van mening dat het rapport uitsluitend persoonlijke beleidsopvattingen bevat. Indien en voor zover het rapport feitelijkheden zou bevatten zijn deze naar de opvatting van het bestuur zo nauw verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat deze om die reden niet openbaar gemaakt kunnen worden.

De tweede afweging om het rapport van de Commissie Demmers niet openbaar te maken is het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de algemeen directeur van VRZ, mevrouw Ruijs. Dit belang is geformuleerd in artikel 10, tweede lid, aanhef, en onder e. van de Wob. Het rapport van de Commissie Demmers bestaat uitsluitend uit een optekening van hetgeen is gemeld door de personen die de Commissie Demmers heeft gehoord, zonder dat deze optekening een feitelijke grondslag kent en zonder dat er hoor- en wederhoor is toegepast.

De inhoud van het rapport van de Commissie Demmers is daarmee naar de mening van het bestuur dusdanig beschadigend en grijpt dusdanig in in de persoonlijke levenssfeer van de algemeen directeur, dat het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer prevaleert boven dat van openbaarmaking van de informatie.

Voor de afwijzing van openbaarmaking van het rapport van E&Y Accountants heeft het bestuur grotendeels dezelfde overwegingen als bij rapport van de Commissie Demmers: ook dit rapport is opgesteld met de expliciete bedoeling om het te gebruiken voor eigen (en dus intern) beraad. Dit document bevat niet alleen persoonlijke beleidsopvattingen, maar ook persoonsgegevens. Het bestuur is van mening dat openbaarmaking hiervan (of gedeelten hiervan) leidt tot een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de algemeen directeur en heeft derhalve om die reden besloten deze gegevens niet openbaar te maken.

Intern organisatieonderzoek
Naar aanleiding van signalen die het algemeen bestuur (AB) bereikten over onder andere de cultuur en de managementstijl binnen VRZ heeft het AB op 8 juli 2016 besloten tot het instellen van een onafhankelijk intern organisatieonderzoek. Dit onderzoek is de afgelopen maanden uitgevoerd door onderzoeksbureau Twynstra Gudde. Medewerkers van VRZ, gemeenteraden en media worden eind deze maand geïnformeerd over de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport en over de te nemen vervolgstappen.

Delen op social media: