Nieuw stevig fundament voor aansturing Veiligheidsregio Zeeland

Uit het onderzoeksrapport Twynstra Gudde van begin 2017 bleek dat het fundament onder de aansturing van Veiligheidsregio Zeeland verbeterd moest worden. Daarom werd de rol en werkwijze van gemeenteraden tot het algemeen en dagelijks bestuur onderzocht en geëvalueerd. De veiligheidsregio is immers van en voor de gemeenten en heeft hierin een faciliterende rol. Conclusie in algemene zin was dat de taken, rollen en samenwerking duidelijker en beter ingericht konden worden om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de inwoners van Zeeland goed invulling te geven.

In april 2017 werd een plan van aanpak onder de naam ‘Emergo’ gemaakt. In de afgelopen periode is hard gewerkt aan de punten die voortkwamen uit de evaluatie over het fundament. De hoofdpunten waren de volgende:

Financiën
Het bestuur van de veiligheidsregio vroeg de gemeenten om 2,7 miljoen euro extra omdat sinds de oprichting de VRZ er nauwelijks geld bijkreeg. Elie van Strien maakte eind 2016 een ronde langs alle gemeenteraden om duidelijk te maken dat er meer geld nodig was. Hij schetste het beeld van ‘dun ijs met hier en daar wakken’. Het geld was nodig voor o.a. extra centralisten op de meldkamer, opleiden en oefenen van de brandweer en voor de bevordering van de nucleaire en maritieme veiligheid. Maar ook was extra geld nodig om aan CAO-verplichtingen (lonen, pensioenen) te voldoen. De gemeenten hebben collectief gehoor gegeven aan het verzoek en de veiligheidsregio kreeg meer geld om de zogenaamde ‘wakken’ te dichten. De slagkracht van de veiligheidsregio, het klaar staan voor de inwoners van Zeeland, was hierbij overigens niet in het geding.

Taken en rollen dagelijks bestuur / algemeen bestuur
Het dagelijks bestuur wordt opgeheven en vervangen door een agendacommissie. Het uitgangspunt hiervoor is dat het algemeen bestuur gezamenlijk stuurt vanuit een regionaal en collectief belang. De agendacommissie bereidt alleen procesmatig de agenda en de besluitvorming voor het algemeen bestuur voor. Het bestuurlijk debat en de bestuurlijke besluitvorming vinden alleen plaats in het algemeen bestuur.

Ontwikkeling bestuur
De leden van het algemeen bestuur hebben in de afgelopen periode, onder externe begeleiding, met elkaar gesproken over hun taken, rollen en verantwoordelijkheden ten opzichte van de veiligheidsregio. Uitkomst hiervan is dat ze gezamenlijk en collectief optreden in het nemen van besluiten en daarbij meer begrip hebben voor elkaars positie. Hierin is leidend dat de veiligheidsregio van en voor de gemeenten is en dat de veiligheidsregio daarin een faciliterende rol heeft.

Veiligheidsdirectie
De Veiligheidsdirectie bestaat uit de Commandant Brandweer / Bestuurssecretaris, Directeur Publieke Gezondheid, Coördinerend gemeentesecretaris, een lid van de eenheidsleiding politie West-Brabant-Zeeland en de Directeur Meldkamer. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van de veiligheidsregio en treden op als eerste adviseur van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio. Omdat de keuze voor collegiale sturing vanuit de Veiligheidsdirectie wordt genomen, betekent dat bewust niet wordt gekozen voor een eindverantwoordelijk algemeen directeur VRZ, maar voor een Commandant brandweer/ bestuurssecretaris. Deze commandant brandweer, is in de rol van bestuurssecretaris het eerste aanspreekpunt voor het bestuur.

Verkenning samenwerking GGD en RUD
Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om samen te werken met de Gemeenschappelijke GezondheidsDienst (GGD) en de Regionale UitvoeringsDienst (RUD) Zeeland. De GGD bewaakt, bescherm en bevordert de gezondheid van de inwoners van Zeeland. De RUD zorgt voor een schoon en veilig Zeeland via het verlenen van omgevingsvergunningen milieu, beoordelen milieumeldingen en ziet toe op de naleving van milieuregelgeving. Beiden zijn van en voor de gemeenten en werken met een gemeenschappelijke regeling, net als Veiligheidsregio Zeeland.

 

Delen op social media: